Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYNICACH

 

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. Z 20101 r. Nr. 13, poz. 123 ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.
 2. Siedzibą Ośrodka są Krynice, a terenem działania obszar Gminy Krynice.
 3. Organizatorem dla Ośrodka jest Gmina Krynice.
 4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Krynice.
 5. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 

§ 2

 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Krynice.
 2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem  jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Krynice w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.
 3. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, w szczególności poprzez:
 1. organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
 2. organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
 3. organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
 4. prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
 5. prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, teatralnych i folklorystycznych,
 6. promocję kultury Gminy Krynice i lokalnych twórców kultury,
 7. tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
 8. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
 9. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 10. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 11. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 12. upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
 13. prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej,
 14. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców.
 1. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

 

§ 3

 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Wójt wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 4. Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodkiem oraz przełożonym pracowników Ośrodka.
 5. Dyrektor składa za Ośrodek oświadczenie woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 6. Dyrektor może za zgodą Wójta Gminy powoływać społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

 

§ 4

 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
 3. Ośrodek może uzyskać środki finansowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł.                                                                                                                                                                                                                
 4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzony przez Dyrektora z uwzględnieniem wysokości dotacji Organizatora.
 5. Ośrodek pokrywa koszty bieżące działalności i zobowiązania z uzyskania przychodów.

 

§ 5

 1. Podstawą działalności Ośrodka jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora.
 2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
 3. Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
 4. Zasadnicza część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Krynice.
 5. Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.
 6. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

 

§ 6

Dyrektor corocznie, w terminie od 31 marca przekłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

 

§ 7

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

 

§ 8

Niniejszy statut może być zmieniony uchwała Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Ogólna Klauzula informacyjna Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach RODO

Klauzula Informacyjna  w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest , adres e-mail: gok_krynice@poczta.onet.pl, nr tel. 84 663 01 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem
e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 • w celu realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia
  25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO,
 • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów,

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo
do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email:gok_krynice@poczta.onet.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków nałożonych na Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu, w jakim ta zgoda miała zostać udzielona. Podanie przez Państwa danych osobowych może być także wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, lecz brak ich podania uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.